dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

POPIS PROJEKTU

Projekt: Český Těšín/Cieszyn INEurope
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie, a následně do Schengenského prostoru, došlo ke změnám priorit v oblasti mezinárodní spolupráce, která zahrnuje také přeshraniční spolupráci. Změny ve společnosti, v ekonomice i změny politické způsobily to, že v příhraničních regionech došlo ve velmi krátkém čase k přehodnocení cílů i výzev pro přeshraniční spolupráci. Vstup obou zemí do Schengenského prostoru způsobil to, že již zmizely aktuální problémy související s prostorovými překážkami, kontrolním systémem nebo svobodným pohybem osob a zboží. Tyto problémy byly výrazně vidět také v obou městech, v Cieszyně i Českém Těšíně, kde jejich překonávání bylo jedním z hlavních cílů institucionální spolupráce do roku 2007. V rámci programového období 2007-2013 bylo z Operačního programu přeshraniční spolupráce realizováno mnoho investičních projektů, které propojily obě města. Například nábřeží řeky Olše, které bylo v minulosti kontrolovanou oblastí s nepříliš atraktivním vzhledem, bylo díky těmto projektům značně oživeno. Po roce 2007, po vstupu do Schengenského prostoru, najednou přestalo existovat mnoho bariér v oblasti prostoru, správy, politiky i práva. Bohužel zůstala na české i polské straně jedna z těch velmi zásadních překážek ve formě kulturně-historické a mentální hranice, vytvořená mnohaletou izolací v letech 1945-1989. Díky vstupu do Schengenského prostoru se podařilo propojit obě města v jeden celek, jehož centrem je řeka Olše. Nepodařilo se ale zajistit dlouhodobý společný plán na vzájemné poznávání se a budování společného prostoru pro kulturní a společenský život na polské i české straně Těšína, který by byl postaven na základech institucionální spolupráce mezi oběma samosprávami.

 

CÍL PROJEKTU:
Předpokladem projektu je posílení kapitálu spolupráce institucí (samospráv) partnerských měst Cieszyna a Českého Těšína ve spolupráci s regionálními partnery, čili českou i polskou částí Euroregionu Těšínské Slezsko. Cílem strategického dokumentu je vytýčení cílů a výzev v oblasti integrace místních společenství a tvorby společné kulturní a turistické nabídky. Specifickým cílem je vytvoření společné grafické vizualizace pro společně realizované iniciativy, pomocí které se budou města propagovat. Střednědobý strategický dokument bude zahrnovat následující tematické oblasti: územní plánování, spolupráce mezi institucemi a infrastruktura, spolupráce v kulturně-společenské oblasti, společné turistické produkty a cestovní ruch, společný marketing – mj. vytvoření log; tyto oblasti se následně stanou ukazateli přeshraniční spolupráce.

 

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

  1. Vytvoření platformy přeshraniční spolupráce s cílem podpory obou měst v tvorbě střednědobé strategie rozvoje společensko-kulturního prostoru.
  2. Na základě výsledků tematických debat pracovních skupin a zkušeností ze dvou studijních pobytů v rozdělených městech bude vypracována střednědobá strategie institucionální spolupráce měst Cieszyna a Českého Těšína.
  3. Vytvoření části strategie týkající se marketingu a grafické vizualizace pro propagaci společných kulturně-společenských či turistických záměrů.

Všechny realizované aktivity jsou společné. Obě části Euroregionu Těšínské Slezsko (organizace RSTS a OLZA) jsou subjekty podporující přípravu strategie a výměnu zkušeností.

 

Rozpočet projektu:
Celkové výdaje: 117 611,12 Euro
Celkové způsobilé výdaje: 117 611,12 Euro
Evropský fond pro regionální rozvoj: 99 969,45 Euro
Spolufinancování z veřejných zdrojů: 17 641,67 Euro, tj.:
• Finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR: 3 235,83 Euro
• Spoluúčast městských rozpočtů: 6 467,34 Euro
• Další veřejné prostředky: 7 938,5 Euro
(Údaje na základě žádosti o dofinancování)
Vedoucí partner projektu: Město Český Těšín
Projektoví partneři: Miasto Cieszyn, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
*Povinné pole